DATASKYDDSMEDDELANDE / Gubbe ABGubbe AB (nedan kallad ”Gubbe”, ”vi”) erbjuder privatpersoner, huvudsakligen äldre, gott sällskap och hjälp med vardagens små sysslor. Gubbe är dock inte ett städföretag och utför inga vårdåtgärder.

I detta dataskyddsmeddelande uppger vi vilka uppgifter vi behandlar, hur behandlingen sker och hur de registrerade kan utöva de rättigheter som är kopplade till deras personuppgifter (t.ex. rätten att invända mot behandling av personuppgifter eller rätten att få tillgång till sina egna uppgifter).
Gubbe behandlar personuppgifter med vederbörlig omsorg och i enlighet med kraven i tillämplig lag.
Vi hoppas att du läser detta dataskyddsmeddelande. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta dataskyddsmeddelande.
Detta dataskyddsmeddelande är en registerbeskrivning i enlighet med paragraferna 10 och 24 i personuppgiftslagen.
Vi kan uppdatera detta dataskyddsmeddelande om vår databehandlingspolicy ändras eller om en uppdatering är nödvändig av någon annan anledning. Du hittar den aktuella versionen på vår hemsida.
Detta dataskyddsmeddelande gäller endast för Gubbes behandling av data. Dataskyddsmeddelandet omfattar inte en tredje parts behandling av uppgifter och vi ansvarar inte för behandling som utförs av en tredje part.

Gubbe Sydänystävä Oy:s kontaktuppgifter
Namn: Gubbe AB Organisationsnummer: 559331-9907-postadress: sverige@gubbe.io Postadress: Nidoco AB C/o Gubbe AB Sveavägen 21111 34 Stockholm

Kontaktperson med ansvar för kundregistret
Vd: Sandra Lounamaa sandra@gubbe.io+358 40 835 8367

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att leverera våra tjänster från privatkunder som använder Gubbes tjänster och från anställda. Dessutom kan vi samla in teknisk information från användare av vår webbplats i samband med webbplatsbesök. Tekniska data kan normalt inte kopplas till användare och användare kan inte identifieras med hjälp av tekniska data. Det kan dock vara möjligt att identifiera en enskild användare baserat på teknisk information i vissa situationer, till exempel baserat på en IP-adress. I sådana fall kan tekniska uppgifter betraktas som personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi kan samla in och behandla till exempel följande personuppgifter när vi tillhandahåller tjänster:
för- och efternamnkontaktuppgifter (inklusive adressuppgifter och telefonnummer) (iii) e-postadressinformation relaterad till tjänstebesökandra personuppgifter som tillhandahålls av kundeninformation som kunderna tillhandahåller när de utvärderar våra tjänster eller ger feedback om våra tjänster
Vi kan till exempel samla in följande tekniska information i samband med användning av vår webbplats:
Webbplatsbesökets varaktighet och tidpunktAktiviteten på sidornaInformation om webbläsning på internetIP-adress, operativsystem, internet-leverantör

Hur samlas personuppgifter in?
Vi samlar in personuppgifter direkt från kunden eller användaren endast i samband med tillhandahållande av tjänster och i samband med användningen av vår webbplats.

Tillåtna uppgiftskällor
Informationen som lagras i registret kan tas emot från våra kunder, till exempel från meddelanden som skickas via webbformulär, via e-post, per telefon, i sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där en person lämnar ut sina uppgifter.


Cookies
Vi använder olika former av teknik för att samla in och lagra information när användare besöker Gubbes webbplats. Cookies hjälper oss att beräkna det totala antalet personer som besöker vår webbplats och följa med användningen av vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Vi använder även spårnings- och analyscookies för att följa med hur våra användare förhåller sig till den tjänst vi erbjuder.
Användare kan blockera användningen av cookies i sin webbläsare eller ställa in sina webbläsare så att de ger en varning vid försök att installera cookies.Observera att vissa av funktionerna i tjänsten kanske inte fungerar korrekt om cookies blockeras. Mer information om cookies och om hur du tar bort dem finns på www.allaboutcookies.org.
Vår applikation använder Google Analytics och andra analysverktyg för att generera rapporter om användningen av vår webbplats så att vi kan förbättra våra hemsidor och vår tjänst. Mer information om Google Analytics finns på http://www.google.com/analytics. Du kan välja bort datainsamling från Google Analytics genom att ladda ned ett tillägg till din webbläsare från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi kan använda personuppgifter för följande ändamål:

Att tillhandahålla och leverera avtalade tjänster Att skräddarsy våra tjänster och vår webbplatsAtt genomföra tekniska analyser för att avgöra hur vi kan utveckla de tjänster vi erbjuderAtt hålla dig informerad om nyheter och information relaterad till våra tjänster Att hantera vår kundrelation med dig, till exempel genom att svara på kommentarer eller frågor eller genom att be dig om feedback.Tekniska uppgifter kan användas för att analysera, mäta och utveckla webbplatsens funktioner.

Användaransvar

Användarna ansvarar för den information de tillhandahåller och dess innehåll.

Under vilka omständigheter kan vi lämna ut personuppgifter?

Vi delar endast personuppgifter inom Gubbes organisation och endast i den utsträckning som krävs för att utföra och utveckla våra tjänster.Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part utanför Gubbes organisation om inte något av följande villkor är tillämpligt:
Det är nödvändigt för att uppnå syftet med detta dataskyddsmeddelande
I den mån tredje parter behöver tillgång till personuppgifterna i syfte att utföra tjänsterna har Gubbe vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna endast behandlas för de ändamål som anges i detta dataskyddsmeddelande och i enlighet med tillämplig lag.

rättsliga grunder:

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter utanför Gubbes organisation om vi har rimliga skäl att tro att tillgång till eller användning av personuppgifter är nödvändig:
för att följa en tillämplig lag, förordning eller ett domstolsbeslut (ii) för att upptäcka, förebygga eller åtgärda missbruk, en säkerhetsrisk eller ett tekniskt problem(iii) för att skydda Gubbes, våra användares eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet i enlighet med krav fastställa i lagen. I sådana fall informerar dig om användningen av dina personuppgifter då det är möjligt.

Av andra legitima skäl

Om Gubbe är part i en fusion, affärstransaktion eller annat förvärv kan vi överföra personuppgifter till en tredje part som är involverad i förvärvet. I en sådan situation garanterar vi personuppgifternas konfidentialitet och informerar våra kunder innan vi överför uppgifterna eller gör ändringar i dataskyddsmeddelandet.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter i andra situationer än de som anges ovan när vi har fått uttryckligt samtycke till detta.Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.
Total insamlingsdata och annan anonym information kopplad till användningen av webbplatsen kan delas med annonsörer, affärspartner och andra tredje parter.

Dataöverföringar utanför Europa

Gubbe överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad är syftet med och grunden för behandlingen?
Syfte
Gubbe behandlar personuppgifter för flera ändamål:

För att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser

Gubbe behandlar personuppgifter främst för att tillhandahålla tjänster till sina kunder och för att bedriva, underhålla och utveckla sin verksamhet. Gubbe använder personuppgifter för att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.Personuppgifter används för att leverera tjänster och hantera kundrelationer. Om en användare kontaktar vår kundtjänst använder vi den information som tillhandahållits för att svara på frågor och lösa eventuella klagomål.
Kundkommunikation

Gubbe kan behandla personuppgifter för att kontakta kunder angående vår tjänst och för att informera om ändringar i våra tjänster och produkter.Uppgifterna används också för undersökningar och analyser för att förbättra vår webbsida.

För att förbättra kvaliteten och analysera utvecklingstrender

Gubbe kan behandla uppgifter om användningen av tjänster för att förbättra kvaliteten på sina tjänster, till exempel genom att analysera olika utvecklingstrender kopplade till användningen av tjänster. Vi strävar efter att i den mån det är möjligt använda anonym information för detta ändamål, så att den enskilda personen inte kan identifieras.

Grund för behandling

Gubbe behandlar personuppgifter för att fullgöra de skyldigheter gentemot kunder som följer av avtalet och agera i enlighet med lagstiftningens krav. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att upprätthålla och utveckla vår verksamhet.

Principer för registersäkerhet

I behandlingen av registret tillämpas försiktighet och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystemen är skyddas vederbörligen. När registeruppgifter lagras på internet-servrar säkerställs maskinvarans fysiska och digitala informationssäkerhet på ett korrekt sätt. Den registeransvarige ser tillatt lagrade uppgifter samt serveråtkomsträttigheter och andra uppgifter som är kritiska för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda till vars arbetsbeskrivning det tillhör.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter på säkra servrar som vi förvaltar tillsammans med våra tjänsteleverantörer. De personuppgifter vi lagrar skyddas av säkerhets- och åtkomstkontroll, inklusive identifiering genom användarnamn och lösenord samt lämplig datakryptering.

Lagringstid

Gubbe lagrar inte personuppgifter längre än vad som föreskrivs i lag eller längre än vad som krävs för att tillhandahålla tjänster. Lagringsperioden beror på uppgifternas art och syftet med behandlingen. Lagringsperioden kan därför variera beroende på uppgifterna och syftet med behandlingen.

Vilka rättigheter har de registrerade?

Rätt att granska sina egna personuppgifter

Vi ger den registrerade tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Detta innebär att den registrerade på egen begäran får veta vilka personuppgifter som är kopplade till registret och som vi har samlat in och behandlat och i vilket syfte dessa uppgifter används. Innan den tillgång till uppgifterna beviljas kan den registeransvarige vid behov be sökanden att styrka sin identitet.
Rätt till rättelse

På begäran har den registrerade rätt att korrigera eller komplettera felaktig, otydlig, föråldrad eller onödig information.
Rätt att kräva radering av uppgifter

Registrerade kan be oss att radera deras personuppgifter från våra system. Vi vidtar åtgärderna i enlighet med din begäran om vi inte har någon legitim anledning att inte radera uppgifterna. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis omedelbart från alla våra säkerhetskopieringssystem eller andra liknande system.Sådana säkerhetskopior raderas så snart som möjligt.

Rätt att invända mot behandling

Registrerade kan begära begränsningar av behandlingen av deras personuppgifter om uppgifterna behandlas för andra ändamål än utförandet avvår tjänst eller för att uppfylla den skyldighet som följer av lagen. De registrerade kan också invända mot behandlingen av deras personuppgifter i framtiden om behandlingen baseras på tidigare gett samtycke. Invändningar mot behandling av personuppgifter kan leda till mer begränsad tillgång till våra tjänster.
Registrerade har alltid rätt att förbjuda oss att använda personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att kontakta oss, till exempel genom en skriftlig begäran till adressen info@gubbe.io.

Rätt till begränsning av behandling

Registrerade kan också be oss att begränsa behandlingen av vissa av deras personuppgifter. En begäran om att begränsa behandlingen av uppgifter kan leda till mer begränsad tillgång till våra webbplatser och tjänster.

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

Registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i ett strukturerat och allmänt använt format.

Utövande av rättigheter

De rättigheter som här nämns kan utövas genom att till de adresser som nämns ovan skicka ett brev eller e-postmeddelande som inbegriper följande information: namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt id. Vi kan begära ytterligare information som är nödvändig för att bevisa den registrerades identitet. Vi kan avslå förfrågningar som upprepas otillbörligt ofta, är överdrivna eller uppenbart ogrundade. Om den registrerade anser att våra åtgärder för behandling av personuppgifter strider mot gällande lagstiftning kan den registrerade lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.


Uppdatering av dataskyddsmeddelandet
Att ändra detta dataskyddsmeddelande kan vara nödvändigt på grund av ändrade rättsliga krav eller ändringar i vår dataskyddspraxis. Ändringarna av detta dataskyddsmeddelande träder i kraft så snart de publicerats på vår webbplats.

Hur kan du kontakta oss?
Om du har ytterligare frågor om vårt dataskyddsmeddelande, vänligen kontakta sverige@gubbe.io