Vi har genomfört resultatstudier i samband med kommunsamarbeten

Vi ville ta reda på hur vår nya seniortjänst påverkar de äldres utomhusvistelser, aktivitet, ensamhet och livskvalitet.
Bekanta dig med resultaten

UTOMHUSVISTELSER

Gubbes tjänst har visat sig fördubbla antalet utomhusvistelser per vecka*.

Läs mera
*Pilotprojekten har genomförts i sju olika kommuner i Finland: Kuusamo, Grankulla, Vanda, Brahestad, Nystad, Nådendal och Aura. Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 82 år. Vi fick in data av drygt 70 personer. Forskningsdata samlades in år 2022 med hjälp av konsekvensstudier som utfördes i samband med kommunala pilotprojekt. Pilotprojekten har pågått i 3-12 månader. Forskningsdatan har samlats in under de två första månaderna för att upprätthålla jämförbarheten.

UTOMHUSVISTELSER

Att vistas utomhus är ett grundläggande mänskligt behov och brist på frisk luft är ett hot mot funktionsförmågan. Förutom den fysiska kapaciteten förbättrar utomhusvistelser livskvaliteten och autonomin hos äldre (Äldreinstitutet 2015c).
Antalet vistelser utomhus i veckan mer än fördubblades efter två månaders Gubbe-besök. Antalet utomhusvistelser började öka redan efter det första Gubbe-besöket.

ANTALET SOM VISTADES UTOMHUS

Rädsla för att falla och slå sig samt problem med rörligheten hindrar många äldre från att lämna sina hem och begränsar deras rörlighet (Äldreinstitutet 2015a; Merchant et al. 2020). Gubbe-hjälparna ger de äldre möjligheten att njuta av den friska utomhusluften och ger dem en känsla av trygghet när de vistas ute.
Antalet som vistades utomhus ökade avsevärt i och med Gubbe-tjänsten. 80 % av de äldre som inte vistades utomhus innan de började med Gubbe-besöken började gå ut minst en gång i veckan.

FÖRÄNDRING I ANTALET UTOMHUSVISTELSER

Ju oftare äldre människor har möjlighet att gå ut och röra på sig, desto bättre är deras hälsa (Äldreinstitutet 2015b). Antalet steg per dag har visat sig ha ett samband med bland annat andningen och blodcirkulationen, muskelstyrkan i benen och välbefinnandet (Harada et al. 2017). Gubbe uppmuntrar även äldre personer att vistas utomhus utanför Gubbe-besöken.
Gubbe-besöken gynnar även äldre personer som redan regelbundet går ut. Antalet äldre personer som vistades utomhus mer än tre gånger i veckan mer än tredubblades till följd av Gubbe-besöken.

AKTIVITET

Gubbes tjänst har visat sig fördubbla antalet motionspass per vecka*

Läs mera
*Pilotprojekten har genomförts i 3 olika kommuner i Finland: Kuusamo, Grankulla, Nystad. Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 81 år. Vi fick in data av 22 personer. Forskningsdata samlades in år 2022 med hjälp av konsekvensstudier som utfördes i samband med kommunala pilotprojekt. Pilotprojekten har pågått i Kuusamo och Grankulla i 6 månader och i Nystad i 5 månader. Forskningsdatan har samlats in i början och slutet av projektet.

ANTAL MOTIONSPASS

Regelbunden fysisk aktivitet förebygger fallolyckor och gör det lättare att klara av vardagssysslor. Redan lätt motion främjar blodcirkulationen och förbättrar fettförbränningen (UKK-institutet 2019.)
Antalet motionspass i veckan mer än fördubblades efter två månaders Gubbe-besök. Antalet motionspass började öka redan efter det första Gubbe-besöket.

ANTALET PERSONER SOM MOTIONERADE

Inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för dödsfall (WHO 2009). Det är skadligt för hälsan och nackdelarna kan jämföras med rökning (Lee et al. 2012). En veckas sängvila kan leda till att muskelstyrkan minskar med upp till 25 % (Timonen 2007). Gubbe-vännen uppmuntrar och hjälper dig att röra på dig.
Den fysiska aktiviteten ökade avsevärt i och med Gubbe-tjänsten. 70 % av de äldre som inte rörde på sig innan de började med Gubbe-besöken började motionera minst en gång i veckan.

FÖRÄNDRING I ANTALET MOTIONSPASS

Förutom uthållighetsträning bör personer över 65 år också träna balans, flexibilitet och muskelstyrka ett par gånger i veckan, och sträva efter att lätt röra på sig och ta pauser från stillasittande så ofta som möjligt (UKK-institutet 2019). På Gubbe-besöken uppmuntras de äldre att röra sig på ett sätt som de tycker om och som utvecklar deras funktionsförmåga.
Gubbe-besöken gynnar även äldre som redan är aktiva. Antalet äldre som motionerar mer än tre gånger i veckan har nästan tredubblats tack vare Gubbe-besöken. De vanligaste aktiviteterna var trapp- och stolgymnastik, stretching och promenader.

ENSAMHET

Mer än hälften ansåg att Gubbe-besöken minskade känslan av ensamhet*.

Läs mera
*Undersökningen genomfördes i tre olika kommuner: Kuusamo, Grankulla och Nystad. Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 81 år. Uppgifter samlades in från 22 personer. Uppgifterna har samlats in från konsekvensstudier som genomförs år 2022 i samband med kommunala pilotprojekt. Uppgifterna samlades in vid början och slutet av pilotprojektet. Pilotprojekten pågick i sex månader i Kuusamo och Grankulla, och fem månader i Nystad.

UPPLEVD ENSAMHET

Social isolering, lågt socialt stöd och ensamhet är kända för att ha en negativ inverkan på livskvaliteten, särskilt på äldre dagar (Freak-Poli et al. 2022). Därför är regelbundna besök av samma person mycket viktiga.

I diskussioner med personer som deltog i undersökningen fokuserade mer än hälften på teman som rörde social interaktion och ensamhet. Mer än en tredjedel sa att de mest meningsfulla aspekterna av Gubbe-besöken var att vara tillsammans, att öka den mänskliga kontakten och att samtala.

Kundernas erfarenheter

"Med hjälp av den mänskliga kontakten som Gubbe-besöken ger mig känner jag att jag har fått tillbaka min livsglädje."

"Jag känner mig piggare nu när jag har sällskap och mitt liv känns inte så ensamt."

"Gubbe-besöken har hjälpt mig med hushållsarbete och att komma ut och röra på mig, vilket jag inte kunde göra tidigare."

LIVSKVALITET

Gubbes tjänst har visat sig ha en positiv inverkan på livskvaliteten*.

Läs mera
*Undersökningen genomfördes i tre olika kommuner: Kuusamo, Grankulla och Nystad. Deltagarna bodde hemma och deras medelålder var 81 år. Uppgifter samlades in från 22 personer. Uppgifterna har samlats in från konsekvensstudier som genomförs 2022 i samband med kommunala pilotprojekt. Uppgifterna samlades in vid början och slutet av pilotprojektet. Pilotprojekten pågick i sex månader i Kuusamo och Grankulla, och fem månader i Nystad.

UPPLEVD LIVSKVALITET

WHO definierar hälsorelaterad livskvalitet som den mentala, fysiska och sociala hälsa som en individ upplever.

De olika områdena för livskvalitet kan kategoriseras enligt följande: rörlighet, syn, hörsel, andning, sömn, ätande, talande, normal funktion, minnesfunktion, besvär och symtom, depression, ångest, energi/glädje.  När människor åldras betonas i synnerhet dimensioner av livets meningsfullhet, såsom upplevelser av livsglädje och lycka när det kommer till hälsorelaterad livskvalitet (Heimonen et al. 2017).
Framför allt förbättrades de normala aktiviteterna, upplevelsen av sjukdomar och symtom samt humöret.
En del av familjen.

Vi skräddarsyr alltid tjänsten enligt era behov.

Beställ här
En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907