Integritets- och cookiepolicy

Uppdaterad: 22.02.2022

Vad gör Gubbe?

Gubbe AB är en seniortjänst för äldre personer. Tjänstens innehåll anpassas till slutanvändarens behov och kan innefatta bland annat sällskap, utomhusaktiviteter, aktivering i form av motion eller hjälp med matinköp, hushållssysslor och IT-stöd.

Vad är en integritetspolicy?

Denna integritetspolicy är ett dokument som förklarar hur Gubbe AB behandlar personuppgifter av beställare, slutanvändare, arbetssökande uppdragstagare eller uppdragstagare. Syftet med integritetspolicyn är att förklara detta så tydligt och begripligt som möjligt, men om något är oklart eller om du har andra frågor om Gubbes informationsbehandling kan du kontakta Gubbes dataskyddsombud på privacy@gubbe.com. En förutsättning för att ta del av Gubbes tjänster är att du samtycker till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi önskar att du läser integritetspolicyn noggrant. Integritetspolicyn gäller endast behandling av uppgifter hos Gubbe. Integritetspolicyn omfattar inte behandling av uppgifter hos tredje parter och Gubbe är inte ansvarig för den behandling som utförs av en tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är det företag som ansvarar för behandlingen av uppgifterna, det vill säga Gubbe AB.

Organisationsnummer: 559331-9907

E-postadress: sverige@gubbe.com

Postadress: Gubbe AB, c/o Box 129 Sveavägen 124113 50 Stockholm

Kontaktuppgifter tilldataskyddsombud

Gubbes dataskyddsombud
privacy@gubbe.com

Beskrivning av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy förklarar i enlighet med artiklarna 13 och 15 i den allmännadataskyddsförordningen “GDPR” (679/2016/EU) hur den registeransvarigebehandlar:

 • Personuppgifter av privatkunder som beställer tjänsten,
 • Personuppgifter av kontaktpersoner för företagskunder som beställer tjänsten,
 • Personuppgifter av kontaktpersoner för kunder inom den offentliga sektorn som beställer tjänsten,
 • Personuppgifter av slutanvändare av tjänsten (främst äldre personer),
 • Personuppgifter av uppdragstagare
 • och personer som söker anställning som uppdragstagare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för att producera, sälja och marknadsföra Gubbes tjänster, samt för att utveckla företagets verksamhet och tjänster. I detta avsnitt förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi behandlar från de olika målgrupperna.

Med målgrupper avses följande kategorier (kortnamn inom parentes nedan):

 • Potentiella beställare och slutanvändare som kontaktas i försäljnings- och marknadsföringssyfte (målgrupp för försäljning och marknadsföring).
 • Individuella privatkunder som prenumererar på tjänsten, vanligtvis anhöriga till äldre personer (beställare).
 • Privata företrädare för företag, föreningar eller offentliga organ som beställer tjänsten (företagens kontaktpersoner).
 • Slutanvändare av tjänsten, även våra kunder, vanligtvis äldre personer (slutanvändare).
 • Arbetssökande uppdragstagare (arbetssökande uppdragstagare)
 • Uppdragstagare, så kallade "Gubbe-vänner" (uppdragstagare)

Vi förklarar också kortfattat i vilka syften vi samlar in och behandlar informationen.Mer information om ändamålen och de rättsliga grunderna för användningen finns nedan.

Grundläggande uppgifter och kontaktuppgifter

Slutanvändare:

 • Förnamn och efternamn.
 • E-postadress.
 • Adress.
 • Språk.
 • Födelseår.
 • Kön.
 • Telefonnummer

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Målgruppen för försäljning och marknadsföring, beställare, företagens kontaktpersoner, slutanvändare, arbetssökande uppdragstagare, uppdragstagare.
I vilket syfte?
För försäljnings- och marknadsföringsändamål, för att upprätthålla relationer med kunder och uppdragstagare, för att producera avtalade tjänster.

Mer detaljerade identifikationsuppgifter

 • Födelsedatum.
 • Personnummer

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Beställare, arbetssökande, uppdragstagare.
I vilket syfte?
Personnummer krävs av kunderna för rutavdraget. För att Gubbe ska kunna fakturera i enlighet med Skatteverkets krav (i de fallen där betalaren önskar utnyttja rutavdraget) bör personnummer och namn på betalaren av tjänsten finnas på fakturan. För uppdragstagare används personnumret för att identifiera uppdragstagaren och för säkerhetsåtgärder (t.ex. kreditkontroller), eftersom tjänsten innebär att man arbetar självständigt i slutanvändarens hem. För uppdragstagare används personnumret för att identifiera uppdragstagaren vid utbetalningen av hens kompensation för arbetet i syfte att betala ut kompensation för arbetet.

Annan bakgrundsinformation om slutanvändaren

För att kunna erbjuda personliga och skräddarsydda tjänster samlar vi in nödvändig bakgrundsinformation om slutanvändaren. Vi kan slutanvändare samla in och behandla beskrivningar om:

 • Typ av boende
 • Intressen
 • Särskilda preferenser eller önskemål
 • Annan information som beställaren medvetet har gjort tillgänglig för oss

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare.

I vilket syfte? För att erbjuda en skräddarsydd och personlig service och för att upprätta en personlig serviceplan.

Uppgifter om kund- och tjänsterelationer

I samband med produktionen av tjänsten och besöket samlar vi in information om en kundrelation. Denna information är i grunden inte personuppgifter, men kan i vissa fall, särskilt när den kombineras med annan information, klassificeras som personuppgifter. Exempel på uppgifter som samlas in i samband med produktionen av en tjänst:

 • Beskrivning av händelserna under besöket
 • Kundfeedback som mottagits
 • Information om beställningar och fakturering
 • Information om lämpliga kontakttider

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare, beställare, företagens kontaktpersoner.

I vilket syfte? För att hantera avtalsförhållandet med våra kunder och för att utveckla våra tjänster.

Bakgrundsinformation som begärs av arbetssökande uppdragstagare

Utöver de personuppgifter som nämns ovan frågar vi arbetssökande (och därmed även uppdragstagare) om uppgifter slutanvändare angående deras arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund:

 • Utbildning
 • Arbetserfarenhet
 • Eventuella kompetenser gällande hälsovård
 • Körkort
 • Annan allmän information som den arbetssökande lämnar under ansökningsprocessen och som är relevant för den arbetssökandes arbetsinsats.

I ansökningsprocessen frågar vi därtill om information om den arbetssökandes Covid-19 vaccinationsstatus eftersom det i tjänsten kan ingå arbete med äldrepersoner i riskgrupp. Den arbetssökande har ingen skyldighet att svara på frågan och vi lagrar inte information om den arbetssökandes vaccinationsstatus.

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Arbetssökande uppdragstagare, uppdragstagare

I vilket syfte? För att fatta ett beslut om huruvida den sökande är lämplig för att utföra besök och i slutändan för att matcha uppdragstagaren med kunden.

Personuppgifter gällande hälsa och välbefinnande för särskilda målgrupper

För att producera tjänsterna måste Gubbe behandla vissa välfärds- och hälsouppgifter som faller under de så kallade särskilda kategorierna av personuppgifter enligt definitionen i GDPR. Gubbes behandling av dessa uppgifter grundar sig alltid på den registrerades uttryckliga samtycke.

Uppgifter om välbefinnande och hälsa samlas in från den registrerade. Vi samlar in och behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att producera tjänsten och endast de uppgifter som den registrerade specifikt vill lämna ut till uppdragstagaren eller till en anhörig i rollen av beställare.

Exempel på hälsorelaterade uppgifter som är väsentliga för tillhandahållandet av tjänsten är följande:

 • Beskrivning av minnessvårigheter
 • Beskrivning av nedsatt funktionsförmåga
 • Beskrivning av sensoriska nedsättningar
 • Allmän information om läkemedel (t.ex. läkemedel mot hjärtsvikt, epilepsi, diabetes och allvarliga allergiska reaktioner).

Uppgifterna kan överlämnas till en anhörig och till den uppdragstagare som producerar besöket med slutanvändarens uttryckliga samtycke.

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare.

I vilket syfte? För att producera tjänster enligt överenskommelse. slutanvändare för att hitta en lämplig uppdragstagare som kan utföra besök, för att handleda uppdragstagaren inför arbetet och för att utföra den överenskomna tjänsten, t.ex. för att hjälpa till med ett gymnastikprogram.

Automatiskt insamlade uppgifter

För att förbättra våra digitala tjänster samlar vi in viss information automatiskt från vår webbplats och våra mobila applikationer.

Detta omfattar slutanvändare följande:

 • Varaktighet och tid för ditt besök på webbplatsen.
 • Åtgärder som vidtagits på webbplatsen eller i mobila applikationer
 • Modellen och versionen av den webbläsare eller mobilenhet som använts
 • Operativsystem
 • IP-adress

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Alla användare av våra digitala tjänster (webbplats och mobila applikationer).

I vilket syfte? För att övervaka våra digitala tjänsters prestanda och för att förbättra våra digitala tjänster.

Uppgifter som samlas in från kundundersökningar

För att förbättra Gubbes tjänster genomförs regelbundet olika kundundersökningar som kan omfatta insamling av ytterligare information. Deltagandet i dessa undersökningar är helt frivilligt och utlämnande av information förutsätter slutanvändarens eller beställarens samtycke. Utöver den tjänsterelaterade informationen kan vi i samband med undersökningar samla in information om t.ex.

 • Ditt yrke
 • Intressen
 • Familj
 • Vanor i samband med användningen av teknik

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Frivilligt från deltagarna i undersökningen. Som regel är det beställare och försäljnings- och marknadsföringsansvariga som gäller.

I vilket syfte? För utveckling av tjänster och marknadsföring.

Källor för personuppgifter

Personuppgifter samlas i regel in från den själva registrerade genom olika kanaler. Personuppgifter samlas inte från externa källor eller tjänster.

Information som den registrerade själv tillhandahåller

Sedvanliga datakällor

Kanaler genom vilka personuppgifter i allmänhet lämnas ut och samlas in.

 • Online-formulär
 • E-post
 • SMS
 • Telefonsamtal
 • Meddelanden på sociala medier
 • Fysiska möten
 • Formulär i digitala applikationer
 • Chattmeddelanden till kundtjänsten

Sedvanliga situationer där registrerade personer lämnar utsina uppgifter

Slutanvändare, beställare, företagskunder och kunder inom den offentliga sektorn

 • När säljmöten planeras
 • För säljmöten
 • Vid inledande bedömning av servicebehovet
 • Vid beställning av tjänster
 • När tjänsternas fortsättning bekräftas
 • Vid besök
 • I situationer som rör kundservice och kundrelationshantering
 • När du ger feedback
 • När du deltar i utlottningar och andra marknadsföringskampanjer

Uppdragstagare och arbetssökande uppdragstagare

 • I jobbsökningsprocessen
 • Ansökningsblankett
 • Intervju
 • Under uppdragets stöd- och handledningssituationer

Automatiskt insamlade uppgifter

Cookies

Cookies eller kakor är små textfiler som en webbplats lagrar på din enhet. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

När användaren navigerar på Gubbes webbplats kommer han eller hon att tillfråga som användningen av cookies. Cookies som är obligatoriska för webbplatsens funktioner, t.ex. för inloggning och för att komma ihåg tidigare konversationer, tillämpas automatiskt, medan andra cookies måste godkännas separat. Andra cookies inkluderar cookies för att optimera webbplatsens funktioner samt spårnings och analyscookies. Spårnings- och analyscookies används för att övervaka användningen av webbplatsen och för att förbättra tjänsterna. Cookies som man redan har tillåtit kan ändras när som helst på Gubbes webbplats.

Användarna kan också blockera användningen av cookies i sin webbläsare eller ställa in webbläsaren så att den varnar dem när de försöker installera cookies.Observera att vissa funktioner i tjänsten kanske inte fungerar korrekt om du gör det.Mer information om cookies och hur du raderar dem finns påwww.allaboutcookies.org.

Gubbes webbplats använder Google Analytics och andra analysverktyg för att skapa rapporter om webbplatsens användning, i syfte att förbättra webbplatsen och tjänsten. Mer information om Google Analytics finns på http://www.google.com/analytics. Du kan välja att inte låta Google Analytics samla inuppgifter genom att ladda ner webbläsartillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Information som samlas in i samband med användningen av våra andra digitala tjänster

På samma sätt som vi använder cookies för att samla in information om våra webbplatsanvändare samlar vi också in information automatiskt när du använder våra andra digitala tjänster, t.ex. mobila applikationer.

Så som nedan förklaras är denna information huvudsakligen teknisk information om användningen av tjänsten. När det gäller mobila applikationer kan detta slutanvändare omfatta information om vilken modell av enhet och vilket operativsystem som används, vilken funktionalitet som används och vilka sidor som besöks i applikationen, hur länge den används och vilka problem som uppstår underanvändningen.

Syfte och rättslig grund förbehandling av personuppgifter

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Gubbe behandlar personuppgifter i flera syften:

För att tillhandahålla tjänster till dig och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Gubbe behandlar personuppgifter i första hand för att tillhandahålla tjänster till sina kunder och för att uppfylla avtalsförpliktelser. Gubbe använder personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalsförhållandet. Personuppgifter används för att tillhandahålla tjänster och för att hantera kundrelationer. Om användaren kontaktar kundtjänsten kommer de uppgifter som lämnats att användas för att hitta ett svar och lösa eventuella klagomål.

Kundkommunikation och marknadsföring

Gubbe kan behandla personuppgifter för att kontakta kunderna i samband med tjänsten och informera dem om ändringar av tjänster och produkter samt för att marknadsföra sina tjänster till kunderna. Uppgifterna används också för forskning och analys för att förbättra våra digitala tjänster

För att förbättra kvaliteten och analysera trender

Gubbe kan behandla information om användningen av tjänsterna för att förbättra kvaliteten på sina tjänster, slutanvändare genom att analysera olika trender i användningen av tjänsterna. I detta syfte strävar vi efter att så långt som möjligt använda anonyma uppgifter från vilka personen inte går att identifiera.

För rekrytering av uppdragstagare och förvaltning av uppdrag

Gubbe behandlar personuppgifter om uppdragstagare och arbetssökande uppdragstagare i syfte att etablera och upprätthålla ett anställningsförhållande, t.ex.för att bedöma deras lämplighet för att producera besök, för att upprätta ett anställningsavtal och för att hitta en lämplig kund.

Rättslig grund för behandling

På grundval av det ingångna avtalet

Gubbe behandlar personuppgifter i regel för att tillhandahålla de olika parternas skyldigheter gentemot beställare, slutanvändare och uppdragstagare.

Med samtycke från den person som är föremål för behandlingen

Gubbe behandlar endast med den registrerades samtycke sådana personuppgifter som inte är nödvändiga för ett befintligt avtalsförhållande eller som inte har en rättslig grund, men som är nödvändiga slutanvändare för att utveckla verksamheten. Samtycke begärs vanligtvis genom att man t.ex. kryssar i en ruta på ett webbformulär.

Med den registrerades uttryckliga samtycke

Gubbe behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsorelaterade uppgifter, med den registrerades uttryckliga samtycke. Uttryckligt samtycke innebär att en viljeyttring begärs för strikt begränsade uppgifter för ett strikt begränsat ändamål.

Samtycket kan alltid dras tillbaka lika lätt som det kan ges. Beroende på fallet kan samtycket återkallas genom att ändra inställningarna i den digitala tjänsten eller genom att kontakta Gubbes kundtjänst på sverige@gubbe.com eller dataskyddsombudet på privacy@gubbe.com.

På grundval av berättigat intresse

Personuppgifter kan också behandlas för att upprätthålla och utveckla tjänster och affärsverksamhet. I sådana situationer bedömer vi Gubbes egna legitima intressen mot den registrerades integritet, slutanvändare genom att erbjuda möjligheten att välja bort våra nyhetsbrev och vår direktmarknadsföring.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

I vissa fall har Gubbe en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter. Enligt bokföringslagen ska vi slutanvändare bevara verifikationer för ett räkenskapsår, som kan innehålla personuppgifter, i sex år efter räkenskapsårets slut.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Under vilka omständigheter kan vi lämna ut personuppgifter?

Vi delar personuppgifter inom Gubbs organisation och endast i den utsträckning som krävs för att utföra och utveckla våra tjänster.

Personuppgifter kommer att lämnas ut till uppdragstagare som utför besök ("Gubbe-vänner") i den utsträckning som krävs för att utföra den avtalade tjänsten.Innan uppgifterna lämnas ut kommer ett skriftligt sekretessavtal att ingås med uppdragstagare.

Dessutom kan information som identifieras som personuppgifter delas med en anhörig till slutanvändaren eller med någon annan person som slutanvändaren uttryckligen har utsett, med slutanvändarens uttryckliga samtycke.

Gubbe delar även beställarens personuppgifter med Skatteverket i syfte av rutavdraget. Uppgifter om uppdragsgivarens namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer delas även med Invoicery Business AB (organisationsnummer:559117-5541) som ansvarar för uppdragsgivarens löneutbetalning.

I övrigt kommer personuppgifter inte att lämnas ut till tredje parter utanför Gubbesorganisation, såvida inte något av följande villkor gäller:

Det är nödvändigt för att uppnå syftet med denna integritetspolicy

I den utsträckning som tredje parter behöver tillgång till personuppgifter för att utföra tjänsten, har Gubbe vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att se till att personuppgifter endast behandlas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lag.

Rättsliga grunder

Personuppgifter kan delas med tredje parter utanför Gubbe-organisationen om det finns motiverat skäl att tro att det är nödvändigt att få tillgång till eller använda personuppgifterna:

(i) för att följa tillämplig lag, förordning eller rättslig process, eller

(ii) för att upptäcka, förhindra eller åtgärda missbruk, säkerhetsrisker eller tekniskaproblem.

(iii) för att skydda Gubbe AB, våra kunder, slutanvändare, beställare eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet enligt lagkrav. Berörda parter kommer att informeras om användningen av personuppgifter i sådana fall där det är möjligt.

Av andra legitima skäl

Om Gubbe AB deltar i en fusion, ett förvärv eller en annan transaktion kan personuppgifter överförs till en tredje part som deltar i transaktionen. I en sådan situation kommer sekretessen för personuppgifter att garanteras och våra kunder kommer att informeras innan överföringen eller om möjliga ändringar av integritetspolicyn.

Med ditt uttryckliga samtycke

Personuppgifter kan delas med tredje parter i andra situationer än de som anges ovan, om ett uttryckligt samtycke har erhållits. Tidigare lämnat samtycke kan återkallas när som helst.

Insamlade data och andra anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen kan delas med annonsörer, affärspartners och andra tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför Europa

Gubbe överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Undantag är länder som har fått ett beslut om likvärdighet i fråga om dataskydd från Europeiska kommissionen, t.ex. Storbritannien.

Lagring av personuppgifter

Gubbe behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med kraven i tillämplig lag.

Principer för lagring av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med omsorg och de uppgifter som behandlas i informationssystemen är tillräckligt skyddade. När personuppgifter lagras på webbservrar är hårdvarans fysiska och digitala säkerhet tillräckligt garanterad.Gubbe kommer att se till att lagrade uppgifter, åtkomsträttigheter till servrar och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning omfattar detta.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter lagras på säkra servrar som vi förvaltar tillsammans med uppdragstagare. De personuppgifter som lagras skyddas av säkerhets- och åtkomstkontroller, inklusive tvåfaktorsautentisering av användarnamn och lösenord samt lämplig datakryptering.

Lagringstiden för personuppgifter

Gubbe kommer inte att behålla personuppgifter längre än vad som krävs enligt lag och längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Lagringstiden beror på uppgifternas natur och syftet med behandlingen. Lagringstiden kan därför variera beroende på uppgifterna och syftet med behandlingen.

När kunderna har meddelat att deras relation med oss är avslutad kommer deras personuppgifter att raderas eller avidentifieras inom 90 dagar. Vid eventuella klagomål kommer uppgifterna att sparas efter det att en kundrelation har upphört för att kunna användas. På samma sätt ska uppdragstagarens personuppgifter raderas eller avidentifieras inom 90 dagar efter det att avtalsförhållandet har upphört.

I vissa fall, av rättsliga skäl, sparas personuppgifter längre än 90 dagar efter det att kund- eller uppdragsrelationer har upphört. Enligt bokföringslagen ska t.ex.verifikationer för en räkenskapsperiod, som kan innehålla personuppgifter, bevaras i sex år efter räkenskapsperiodens slut.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen har de registrerade rättigheter till sina personuppgifter som behandlas av Gubbe. I det här avsnittet beskrivs dessa rättigheter. För alla frågor som rör dessa rättigheter eller behandlingen av personuppgifter i allmänhet kan du kontakta Gubbes dataskyddsombud på privacy@gubbe.com.

Rätt att kontrollera sina egna personuppgifter

Gubbe ger den registrerade tillgång till sina personuppgifter som behandlas. Detta innebär att den registrerade på skriftlig begäran kan få information om vilka personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med registret och för vilka ändamål dessa uppgifter används eller har använts. Innan tillgång beviljas kan den sökande begäras att bevisa sin identitet, om det är nödvändigt.

Rätt till korrigering

På begäran har den registrerade rätt att få felaktiga, inkorrekt, föråldrade eller onödiga uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att begära att information raderas

De registrerade kan begära att Gubbe raderar ens personuppgifter från sina system. Åtgärderna i enlighet med begäran kommer att vidtas om inte Gubbe har ett legitimt skäl att inte radera uppgifterna. Det är möjligt att data inte omedelbart tas bort från alla våra säkerhetskopierings- eller liknande system. Sådana säkerhetskopior kommer att raderas så snart det är praktiskt möjligt.

Rätt att vägra personuppgiftsbehandling

Den registrerade kan begära begränsningar av behandlingen av sina personuppgifter om uppgifterna behandlas för andra ändamål än tillhandahållandet av våra tjänster eller uppfyllandet av en rättslig förpliktelse. Den registrerade kan också vägra fortsatt behandling av sina personuppgifter om behandlingen grundar sig på ett tidigare lämnat samtycke. Att vägra behandlingen av personuppgifter kan leda till en minskad möjlighet att använda Gubbes tjänster.

De registrerade har alltid rätt att vägra användning av personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att kontakta privacy@gubbe.com.

Rätt att begränsa personuppgiftsbehandling

De registrerade kan också be Gubbe begränsa behandlingen av vissa av deras personuppgifter. En begäran om begränsning av behandlingen kan leda till en minskad möjlighet att använda Gubbes webbplats och tjänster.

Rätt att överföra information från ett system till ett annat

De registrerade har rätt att få sina personuppgifter från Gubbe i ett strukturerat och allmänt utnyttjat format.

Utövande av rättigheter

De rättigheter som nämns här kan utövas genom att kontakta ovanstående adress per brev eller e-post, med följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer och enkopia av ett giltigt identitetskort. Gubbe kan begära ytterligare information som behövs för att bevisa den registrerades identitet. Ansökningar som är orimligt upprepade, överdrivna eller uppenbart ogrundade kan avslås. Om den registrerade anser att åtgärderna för behandling av personuppgifter är oförenliga med den tillämpliga lagstiftningen kan den registrerade lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Ändringar av integritetspolicy

Ändringar i denna integritetspolicy kan vara nödvändiga på grund av ändrade rättsliga krav, ändringar i vår integritetspraxis eller ändringar i vår verksamhet. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft så snart det publiceras på vår webbplats.

Hur kan du vara i kontakt med oss?

Ifall du har ytterligare frågor om vår integritetspraxis kan du kontakta oss på följande adress privacy@gubbe.com.


En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907