Allmänna villkor

Uppdaterad: 30.01.2024

1. Parterna för tjänstevillkoren

1.1 Uppdragsgivare och tjänsteproducent

Gubbe AB (nedan kallad ”Gubbe”)

Organisationsnummer: 559331-9907

E-postadress: sverige@gubbe.com

Växel: +46 73 4110000

Postadress: Gubbe AB, c/o Staria, Riddargatan 7A 114 35 Stockholm

Hemsida: gubbe.se

1.2 Brukare av tjänsten

Brukaren av tjänsten (nedan kallad “kund”) är den person för vilken tjänsten tillhandahålls.

1.3 Beställare av tjänsten

Beställaren av tjänsten kan vara kunden själv, en familjemedlem till kunden eller en god man. I dessa användarvillkor kallas beställaren av tjänsten, när det inte är kunden själv, för "kontaktperson".

1.4 Uppdragstagare

Tjänsten produceras av Gubbe eller av en uppdragstagare (så kallad Gubbe-hjälpare) på uppdrag av Gubbe. Gubbe har rätt att själv producera tjänsten eller att använda underleverantörer för att producera tjänsten.

2. Tjänsten

2.1 Tystnadsplikt

Gubbes kontorspersonal och uppdragstagare har tystnadsplikt. De är skriftligen förpliktade att hålla all information om kunderna konfidentiell. Kundinformation omfattas också av både sekretessavtal och integritetsskyddslagstiftning.

2.2 Beställning av tjänsten och platsen för utförandet

Tjänsten kan beställas av Gubbe via ett beställningsformulär på webbsidan, per telefon, e-post eller webbsidans chattfunktion. Gubbe eller dess auktoriserade uppdragstagare (Gubbe-hjälpare) erbjuder kunden tjänster som upprätthåller och/eller bidrar till den äldre personens fysiska och/eller mentala funktionsförmåga. Tjänsterna kan till exempel vara gemensamma aktiviteter, utomhusvistelser, hjälp med ärenden, sällskap eller olika hushållssysslor. Tjänsten skräddarsys efter kundens behov tillsammans med hen och en närstående.

Uppdragstagaren är inte skyldig att ha en yrkeskvalifikation inom social- och hälsovården. Därmed utför uppdragstagaren inte vård eller medicinska ingrepp under ett besök. I hushållssysslorna används kundens egna städredskap. Uppdragstagaren tar inte med sig städredskap, men kan vid behov hjälpa kunden att införskaffa nödvändig utrustning.

Tjänsten utförs på den adress, i de offentliga lokaler eller den särskilt överenskomna plats som angetts i samband med beställningen av tjänsten.

3. Tjänsteplan

En individuell tjänsteplan upprättas för varje kund, vilken sedan fungerar som grund för de besöken och deras uppföljning. 

4. Tjänstens kostnad och betalningsvillkor

Gubbe fakturerar kunden eller kundens kontaktperson månadsvis i efterhand för genomförda besök. Priset på tjänsten är i enlighet med den prislista som anges på bolagets webbplats. Timavgiften inkluderar moms (25 %). Tjänsten är avdragsgillt som hushållsnära tjänst (rutavdrag). Vid utebliven betalning har Gubbe rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt till eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Fakturan skickas via e-post eller post till den e-postadress eller postadress som beställaren angett. Fakturan eller tjänsten kan inte betalas kontant under besöket. Enligt överenskommelse kan en faktura också riktas till en tredje part, som till exempel en anhörig, om den tredje parten i fråga åtar sig betalningsskyldigheten.

Besökets varaktighet kan på slutanvändarens begäran överskrida minimilängden (2h). I så fall är avgiften i enlighet med timpriset av tjänsten (beroende på besöksfrekvensen) så att den överskridande tiden avrundas med en kvarts (15 min) noggrannhet.

Om uppdragstagarens bil används för ett besök debiteras en fast avgift per besök enligt prislistan och de kilometer som körs tillsammans debiteras enligt kilometerersättningen i prislistan. 

Om kunden vill ge ”dricks” åt uppdragstagaren går detta att göra i samband med faktureringen. Den överenskomna ”dricksen” överförs oavkortat till uppdragstagarens lön. Gubbe-hjälparna får inte ta emot kontanter.

4.1 Rutavdrag

Beställaren av tjänsten ska informera Gubbe om hen avser att utnyttja rutavdrag för tjänsten. Efter att beställaren beställt tjänsten, är det på beställarens ansvar att säkerställa hur mycket rutavdrag som finns kvar att använda för innevarande år. Beställaren ska meddela Gubbe ifall rutavdraget för innevarande år redan använts.

Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Gubbe rätt att debitera beställaren motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

5. Ändringar i villkor

Gubbe förbehåller rätten att göra ändringar i priser, villkor och tjänster som baserar sig på väsentliga förändringar i produktions-, inköps- eller andra kostnader och verksamhetsförutsättningar, lagstiftning eller myndighetsbeslut. Gubbe informerar kunderna om sådana ändringar så långt i förväg som möjligt.

6. Ändringar i tjänsteavtalet, avbokningar och tilläggsbeställningar

Gubbe kan tillhandahålla tjänster till kunden som inte ingår i det ursprungliga avtalet enligt planen. Tilläggstjänster tillhandahålls i enlighet med Gubbes egen separata prislista. Fakturering för tilläggstjänster diskuteras separat med kunden eller kontaktpersonen. Faktureringen baserar sig sedan  på antalet genomförda besök (avrundat till närmaste femton minuter) i samband med den vanliga faktureringsperioden. 

6.1 Avbokningar och ändringar

Avbokningar och ändringar måste göras minst 24 timmar före den överenskomna tiden för besöket. Vid avbrott i tjänsten av skäl som ligger utanför Gubbes kontroll debiteras kunden enligt normal timtaxa.  Vid sjukdomsfall kan avbokningen ske mindre än 24 timmar innan den bestämda tidpunkten utan kostnad. Detta förutsätter dock att kunden eller hens närstående kan uppvisa ett läkarintyg för Gubbe.

I de fall där Gubbe måste ställa in ett besök som avtalats med kunden, kommer Gubbe i första hand att så snart som möjligt boka in ett nytt besök med kunden. Om det av någon anledning inte är möjligt att ordna ett nytt besök med den berörda uppdragstagaren inom den överenskomna tidsplanen, strävar Gubbe i första hand till att ordna ett ersättande besök med en annan uppdragstagare så fort som möjligt.

6.2 Paus i besöken

Kunden kan pausa tjänsten med uppdragstagaren på det sätt som anges i tjänsteavtalet.

6.3 Ändra ett inbokat besök

Uppdragstagaren och kunden kan i samförstånd flytta ett redan inbokat besök till en senare tidpunkt som passar båda parterna bättre. Målsättningen är dock att den på förhand avtalade besöksfrekvensen uppfylls inom bestämd tidsram. 

Om uppskjutandet av besöken beror på en orsak som beror på kunden (annat än sjukdomsfall), har Gubbe rätt att debitera besöken enligt den normala tjänsteplanen ifall kunden inte meddelat 24h innan besöket att besöket inte blir av. 

6.4 Avbrytning av besök

Gubbe vill ta hand om uppdragstagarnas välmående och säkerställa att deras arbetsförhållanden är säkra. Om det under besöket upptäcks att kunden beter sig olämpligt, trakasserar, är berusad eller potentiellt farlig för uppdragstagaren, har uppdragstagaren rätt att avbryta besöket omedelbart och lämna kunden. Besöket kommer att debiteras i sin helhet. Under sådana omständigheter har Gubbe även rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna till kunden.

6.5 Reseersättning

Vi debiterar inte resekostnader för besök i tätorterna i de kommuner där vi erbjuder tjänsten, utom i undantagsfall (till exempel om kunden önskar att uppdragstagarens bil används). 

Utanför tätorter förbehåller sig Gubbe rätten att debitera resekostnader för den tid som åtgår för resan. Resekostnader kommer att avtalas med kunden i förväg eller i samband med att tjänsteavtalet ingås.

7. Kundfeedback 

Feedback kan lämnas till Gubbes kundtjänst, antingen via chatten på webbplatsen eller via kundtjänstens växel. Respons om brister och fel i tillhandahållandet av tjänsten kommer att riktas till Gubbes interna ansvarspersoner, som omedelbart kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera bristerna och felen. Gubbe kommer i första hand att försöka åtgärda problemen genom diskussioner med kunden, uppdragstagaren och eventuella kontaktpersoner. På begäran av kunden eller kontaktpersonen kan dessutom uppdragstagaren vid behov bytas ut kostnadsfritt.

8. Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare fr.om. att tjänsten beställts.  Kunden kan säga upp avtalet med Gubbe med en uppsägningstid på 14 dagar samt i enlighet med villkoren i avsnitt "6.1. "Avbokningar och ändringar" i tjänstevillkoren. Gubbe och kunden/beställaren ska ha rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten med omedelbar verkan i händelse av något väsentligt brott mot villkoren i avtalet.

Tillhandahållandet av tjänsten kan avbrytas omedelbart och tillhandahållandet av nya tjänster kan vägras om någon av parterna agerar i strid med tjänsteavtalet, användarvillkoren eller svensk lag. Gubbe har även rätt att avbryta och vägra att tillhandahålla tjänsten om en faktura förfaller eller om kunden sannolikt kommer att bli insolvent. Under sådana omständigheter kommer Gubbe att meddela kunden eller kontaktpersonen. 

Gubbes kontorspersonal har rätt att bedöma tjänstens lämplighet för kundens behov. Baserat på detta kan Gubbe avbryta tillhandahållandet av tjänsten och vägra att tillhandahålla tjänsterna till kunden.

9. Information som behövs för utförandet av tjänsten

Genom att underteckna tjänsteavtalet bekräftar beställaren att Gubbe har rätt att behålla kundens kontaktuppgifter och att ge tillgång till uppgifterna till de personer som ansvarar för kundens ärenden.

Kunden eller kontaktpersonen ska förse Gubbe med den information som krävs för att tillhandahålla tjänsten när tjänsten beställs. De personuppgifter som samlas in och lagras av Gubbe omfattas av Gubbes integritetspolicy, som finns på Gubbes webbplats https://se.gubbe.com/integritetspolicy för en aktuell version.

Om kunden i samband med tekniskt stöd förser uppdragstagaren med lösenord för att logga in på tjänsterna, får uppdragstagaren aldrig  lagra, använda eller behålla dessa lösenord.

10. Ansvarsbegränsning

Kunden har rätt till ersättning för skada som orsakats av uppdragstagarens vållande. Detta gäller dock inte om skadan bevisligen har orsakats av ett hinder utanför Gubbes eller uppdragstagarens kontroll eller som Gubbe eller uppdragstagaren inte skäligen kunde ha förutsett under tjänsteavtalets gång, eller vars följder Gubbe eller uppdragstagaren inte skäligen kunde ha förebyggt eller undvikit. 

Uppdragstagarna omfattas av en heltäckande olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Eventuell skada på egendom som uppstår under ett besök i tjänsten till följd av uppdragstagarens verksamhet ska ersättas till kunden.

Under besöket ansvarar kunden för sig själv, det vill säga är det på hens eget ansvar att ta emot uppdragstagaren på besök.

Det som uttrycks i detta avsnitt begränsar eller förändrar inte Gubbes lagstadgade ansvar gentemot våra konsumentkunder i fråga om felaktiga tjänster, vilket enligt lag inte kan begränsas eller upphävas.

11. Force majeure

Med force majeure avses en händelse som hindrar en part från att fullgöra sina skyldigheter enligt tjänsteavtalet när händelsen orsakas av en händelse utanför partens kontroll, som parten inte kunde ha förutsett vid tidpunkten för avtalets ingång och vars konsekvenser parten inte rimligen kunde ha undvikit eller eliminerat.

Varken Gubbe eller uppdragstagaren ska vara ansvarig för försening eller utebliven fullgörelse av tjänsten orsakad av force majeure. Sådana händelser är bland annat strejk, uppror, naturkatastrofer, strömavbrott eller att telefonnätet inte fungerar.

12. Tvistlösning

Tjänstevillkoren regleras av svensk lag. Avsikten är alltid att hantera tvister beställaren och Gubbe emellan och vid behov med hjälp av en konsumentrådgivare. Om förhandlingarna inte når en lösning kommer alla tvister i första hand att avgöras i Stockholms tingsrätt i Sverige. Konsumenter har rätt att väcka åtal vid tingsrätten i konsumentens hemvist. 

I fall av tvist kan konsumenterna också hänskjuta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (https://www.arn.se/) eller till Europeiska kommissionens ODR-tjänst (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider:
8-15 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907