Tjänstevillkor

Uppdaterad: 08.03.2022

1. Parterna för tjänstevillkoren

a. Uppdragsgivare och tjänsteproducent

Gubbe AB (nedan kallad ”Gubbe”)

Organisationsnummer: 559331-9907

sverige@gubbe.com

+46 73 4110000

Postadress: Gubbe AB, c/o Box 129 Sveavägen 124, 113 50 Stockholm

se.gubbe.com

b. Beställare av tjänsten

Beställaren av tjänsten är den som i sista hand förbinder sig till att betala för tjänsten.Tjänsten kan beställas av slutanvändaren men också av slutanvändarens anhöriga eller en bekant.

c. Slutanvändare

Slutanvändaren är den person för vilken tjänsten produceras. Parterna för tjänstevillkoren är Gubbe, beställaren och slutanvändaren.

d. Uppdragstagare

Tjänsten produceras av Gubbe eller av en uppdragstagare (så kallad Gubbe-vän) på uppdrag av Gubbe. Gubbe har rätt att själv producera tjänsten eller att använda underleverantörer för att producera tjänsten. Varje uppdragstagare på Gubbes uppdrag har åtagit sig att följa Gubbes allmänna riktlinjer och verkar under tystnadsplikt.

Genom att beställa tjänsten förbinder sig beställaren och slutanvändaren till att följa dessa tjänstevillkor.

2. Tjänsten

a. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och platsen för tillhandahållande av tjänsten

Tjänsten beställs av Gubbe via ett beställningsformulär, per telefon, e-post eller chat. Gubbe eller dess auktoriserade Gubbe-vänner (”uppdragstagare”) erbjuder slutanvändaren tjänster som upprätthåller och/eller bidrar till den äldre personens fysiska och/eller mentala funktionsförmåga. Tjänsterna kan till exempel vara gemensamma aktiviteter, utomhusvistelser, hjälp med ärenden, sällskap eller olika hushållssysslor. Tjänsten skräddarsys efter slutanvändarens behov tillsammans med hen och personens närstående.

Uppdragstagaren är inte skyldig att ha en yrkeskvalifikation inom social- och hälsovård. Därmed utför uppdragstagaren inte vård eller medicinska ingrepp under ett besök.

I hushållssysslorna används städredskap som hittas hos slutanvändaren. Uppdragstagaren tar inte med sig egna städredskap, men kan vid behov hjälpa slutanvändaren att införskaffa nödvändig utrustning.

Tjänsten utförs på den adress, i de offentliga lokaler eller den särskilt överenskomna plats som angetts i samband med beställningen av tjänsten.

b. Tjänstens pris och fakturering

Gubbe fakturerar månadsvis i efterhand slutanvändaren eller slutanvändarens närstående för genomförda besök. Betalningen skall ske på i fakturan angivet förfallodatum. Priset på tjänsten är i enlighet med den prislista som anges på bolagets hemsida eller anpassad till slutanvändarens specifika behov enligt överenskommelse. Timavgiften inkluderar moms (25%). Tjänsten är avdragsgill som hushållsnära tjänst (rutavdrag). Vid utebliven betalning har Gubbe rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Fakturan skickas via e-post eller post till den e-postadress eller postadress som beställaren angett. Fakturan eller tjänsten kan inte betalas kontant under besöket och Gubbes uppdragstagare hanterar inte kontanter. Enligt överenskommelse kan en faktura också riktas till en tredje part, som till exempel en anhörig, om den tredje parten i fråga åtar sig betalningsskyldighet.

Besökets varaktighet kan på slutanvändarens begäran överskrida minimilängden (2 h). Isåfall är avgiften i enlighet med timpriset av tjänsten (beroende på besöksfrekvensen, minst 450 kr/timme inkl. moms) så att den överskridande tiden avrundas med en kvarts (15 min) noggrannhet. Ifall uppdragstagarens bil används vid besöket debiteras en behandlingsavgift på 100 kr samt 6,40 kr/km.

Beställaren har rätt till ett kostnadsfritt testbesök. Om beställningen är en engångsföreteelse, eller om det första besöket ägnas åt städning istället för att göra bekantskap, klassificeras besöket som ett fakturerbart besök.

Om slutanvändaren vill ge ”dricks” åt uppdragstagaren måste detta vara överenskommet samband med fakturering och den överenskomna ”dricksen” överförs oavkortat till uppdragstagarens avlöning.

c. Rutavdrag

Beställaren ska informera Gubbe om hen avser att utnyttja RUT-avdrag. Efter att beställaren beställt tjänsten, är det på beställarens ansvar att säkerställa hur mycket RUT-avdrag som finns kvar att använda för innevarande år. Beställaren ska meddela Gubbe ifall RUT-avdraget för innevarande år redan använts.

Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Gubbe rätt att debitera beställaren motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

d. Information som ska tillhandahållas för utförandet av tjänsten

Slutanvändaren måste i samband med beställningen förse Gubbe med den tilläggsinformation som krävs för att utföra tjänsten. De personuppgifter som samlas in och lagras av Gubbe omfattas av Intergritets- och cookiepolicy, som finns på Gubbes webbplats.

Om en kund överlämnar lösenord till en Gubbe-producent, till exempel i samband med teknikhjälp, sparar eller behåller uppdragstagaren aldrig dessa lösenord. Alla lösenord och annan konfidentiell information från slutanvändaren omfattas av strikt konfidentialitet. Slutanvändarens konfidentiella information används aldrig för något annat än att utföra tjänster till slutanvändaren.

3. Försening eller avbokning av besök

Slutanvändaren har rätt att avboka eller skjuta upp besöket kostnadsfritt ett dygn (24 h) före den ursprungligen överenskomna tidpunkten. Besök som inte avbokas eller som avbokas mindre än 24 timmar i förväg debiteras till fullt pris enligt det planerade besöket. Slutanvändarens frånvaro vid den tidigare överenskomna tidpunkten för ett besök tolkas som att tjänsten avbokats inom mindre än 24 timmar.

Kostnader vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.

Vid sjukdomsfall kan avbokningen ske mindre än 24 timmar före utan kostnad. Detta förutsätter dock att slutanvändaren eller hens närstående kan uppvisa ett läkarintyg för Gubbe.

Om den uppdragstagare som utsetts för slutanvändaren måste omboka besöket uppstår inga kostnader för slutanvändaren.

En uppdragstagare är inte skyldig att genomföra ett överenskommet kundbesök om hen vid ankomsten upptäcker att slutanvändaren är berusad eller påverkad av något annat rusmedel. Beställaren debiteras dock enligt det planerade besöket.

Gubbes uppdragstagare och slutanvändaren kan i samförstånd skjuta upp den överenskomna tidpunkten för besöket.

4. Avtalets giltighet och uppsägning, reklamering, tvistlösning och ångerrätt

a. Avtalets giltighet och uppsägning

Genom att beställa tjänsten förbinder sig beställaren och slutanvändaren till att följa dessa tjänstevillkor. Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp utan uppsägningstid. Kunden måste dock ta i beaktande om- och avbokningsregler enligt punkt 3.

Utförandet av tjänster kan avbrytas omedelbart och utförandet av nya tjänster kan vägras om någon av partens aktiviteter strider mot villkoren eller svensk lag eller om beställarens tidigare faktura förfaller utan betalning. Gubbe har rätt att avbryta utförandet av tjänster och vägra att utföra nya tjänster om betalningen av fakturan försenas med mer än en månad från förfallodagen, eller om det är troligt att beställaren är insolvent. I denna situation är Gubbe skyldig att informera beställaren (och slutanvändaren) om att tjänsterna avbryts tills vidare.

Gubbe förbinder sig att utföra tjänsten inom angiven tid och i enlighet med uppdraget. Gubbe har rätt att säga upp beställningen ifall beställaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor och inte utan dröjsmål korrigerar detta av Gubbes begäran.

b. Reklamering

Om beställaren (eller slutanvändaren) har synpunkter på tjänstens kvalitet eller genomförande eller vill ansöka om återbetalning bör beställaren eller hans eller hennes närstående kontakta Gubbes kundtjänst (+46 73 4110000). Tillsammans med beställaren (och slutanvändaren), dennes närstående och uppdragstagaren strävar Gubbe till att hitta en lösning till klagomålet i fråga.

Vid behov eller på beställarens (eller slutanvändarens) begäran kan Gubbe hitta en ny uppdragstagare åt slutanvändaren utan kostnad.

c. Tvistlösning

Tjänstevillkoren regleras av svensk lag. Avsikten är alltid att hantera tvister beställaren och Gubbe emellan, vid behov med hjälp av en konsumenträttsrådgivare. Om förhandlingarna inte når en lösning kommer alla tvister i första hand att avgöras i Stockholms tingsrätt i Sverige. Konsumenter har rätt att väcka åtal vid tingsrätten i konsumentens hemvist.

I fall av tvist kan konsumenterna också hänskjuta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (https://www.arn.se/) eller till Europeiska kommissionens ODR-tjänst (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

d. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att avtalet ingicks. Du ska skriftligen meddela Gubbe via e-post sverige@gubbe.com om att du vill utöva din ångerrätt. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Om du bett att tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda standardblanketten som finns tillgänglig på hemsidan se.gubbe.com. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

5. Gubbes ansvar och försäkringar

Gubbe ersätter eventuella skador som orsakas av uppdragstagarens handlingar under ett besök, men ansvarar inte för indirekta skador. Varje uppdragstagare är försäkrad med ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Uppdragstagarna omfattas inte av något kollektivavtal det eftersom uppdragstagarna fungerar som egenanställda. Invoicery Business AB (org. nr: 559117-5541) fungerar som arbetsgivare till uppdragstagarna och de åtar sig hela ansvaret för administrationen av löner, sjuklöner, sociala avgifter, semesterersättningar och pensioner.

Under besöket ansvarar slutanvändaren för sig själv, det vill säga är det på hens eget ansvar att ta emot uppdragstagaren på ett besök.

Det som uttrycks i detta avsnitt begränsar eller förändrar inte Gubbes lagstadgade ansvar gentemot våra konsumentkunder i fråga om felaktiga tjänster, vilket enligt lag inte kan begränsas eller upphävs.

En del av familjen.
Gubbe är Sveriges främsta* seniortjänst som erbjuder regelbunden omsorg för äldre personer i hela Sverige. Vi håller de äldre aktiva, hjälper till med vardagssysslor och ökar tryggheten för hela familjen. Gubbes tjänst är för alla äldre - oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stressfri omsorg av samma bekanta Gubbe-hjälpare hemma hos den äldre eller på ett servicehus.
*Läs mer om Gubbes konsekvensstudie!
sverige@gubbe.com
‍073 4110000

Öppettider under sommaren:
‍9-12 (må-fre)

Gubbe AB
559331-9907